Dzielnica portowa.

+ T 1. Pod Syrenš
   T 2. Igielne Ucho
   T 3. Gashanka's Tavern
+ T 4. Zajazd Valentisa Bane'a
   T 5. Zajazd pod Vulgarnym Goblinem
   T 6. Karczma Hemlock
+ T 7. Czarny Krab,
+ T 8. Taverna pod Sztyletem,
T 2. Igielne Ucho